Skip to main content

Общи Условия

Професионални мърчандайзинг услуги в подкрепа на вашия бизнес

Общи условия за ползване на уеб сайт

 Добре дошли в официалния сайта на фирма СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЕООД („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), https://sm-merchandising.com/ който е собственост и се управлява от СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ  ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: office@sm-merchandising.com

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт!

1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:206620743, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Земеделска” №35, електронна поща: office@sm-merchandising.com и интернет страница: https://sm-merchandising.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД.
б/ Ползвател/и е/са:
– посетителите на уеб сайта https://sm-merchandising.com/;
– лицето, което е осъществило контакт с Доставчика;
– лицето, което е изпратило запитване използвайки формата „Изпрати запитване“.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификацията на Доставчика;
– Предмета на Общите условия;
– Характеристиките на уеб сайта;
– Права и задължения на Ползвателите;
– Права и задължения на Доставчика;
– Обработване на лични данни;
– Освобождаване от отговорност;
– Връзки към сайтове на трети страни;
– Права на интелектуална собственост;
– Заключителни разпоредби.

3. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Наименование на Доставчика: „СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД
3.2 Седалище и адрес на управление: град София, ул. „Земеделска” 35
3.3 Данни за кореспонденция: телефон за контакти: 0700 11337, електронна поща: office@sm-merchandising.com
3.4 Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
– „СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:206620743 Дружеството е регистрирано по ДДС.

4. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/915 3519
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

5. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://sm-merchandising.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.
5.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.
5.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

6.1 Уеб сайтът не представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта услуги.
6.2 Основните характеристики на предлаганите услуги са посочени сайта.

7. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
• да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
• да осъществяват контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, изпращане на съобщение чрез попълване на контактната форма, изпращане на съобщение чрез попълване на формата за чат на уеб сайта;
• да изпращат запитване посредством използване на формата „Изпрати запитване“ на уеб сайта;
• да получават информация за услуги, които се предлагат от Доставчика.

8. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

8.1 За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За закупуването на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

8.2 Запитвания за услуги, които са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика услуги могат да бъдат изпращани посредством използването на контактната форма на уеб сайта, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, телефонен номер, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпращане“, Доставчикът се задължава да отговори на направеното запитване в срок до 2 работни дни.

9. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

9.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
9.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
9.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
9.4 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
9.5 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
9.6 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
9.7 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
9.8 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
9.9 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
9.10 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
9.11 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
9.12 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

10.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
10.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.
10.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на представените в уеб сайта услуги.
10.4 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
10.5 Доставчикът се задължава да отговори на постъпило от Ползвател запитване в срок до 2 работни дни.

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът не събира и не обработва лични данни на Ползвателите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

12. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

12.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
12.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
12.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
12.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
12.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
12.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието публикувани на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.

13. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

13.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“),като „Facebook“ бутон и „Google plus” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

14. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

14.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
14.2 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
14.3 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
14.4 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
14.5 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
15.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
15.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
15.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните. При не постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
15.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в долната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
15.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на office@sm-merchandising.com

Последна актуализация на страницата: 01.12.2021

Copyright © 2024 СМ МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЕООД ❘ Created by it24.bg